การจัดการที่ดินชายทะเล

รายละเอียด

 • การจัดการที่ดินชายทะเล

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 84 หน้า

 • E11-ที่ดิน

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • ที่ดินชายทะเล;ทรัพยากรชายฝั่งทะเล;การจัดการ;การกำหนดเขต;องค์ประกอบ;ระบบนิเวศน์;การใช้ทรัพยากร;ปัญหา

 • TAB433173

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University