บทบาทของอะลูมินั่มในดินกรด : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 53

รายละเอียด

 • บทบาทของอะลูมินั่มในดินกรด : เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 53

 • 2526

 •   บุรี บุญสมภพพันธ์

 • หนังสือ

 • กองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 19 หน้า

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • ดินกรด;อลูมินั่ม;ความเป็นพิษ;การแก้ไข

 • TAB341831

 • [1] บุรี บุญสมภพพันธ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University