สถิติทรัพยากรที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. 2526

รายละเอียด

  • สถิติทรัพยากรที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. 2526

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

  • กรุงเทพฯ

  • 30 หน้า

  • E11-ที่ดิน

  • ที่ดิน;เกษตรกรรม;การถือครอง;พื้นที่ชลประทาน;พื้นที่ป่าไม้;พื้นที่ชะล้างพังทลาย;พื้นที่ดินเค็ม;สถิติ

  • TAB330149

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University