การศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของเกษตรกร เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ปีการผลิต 2525/26

รายละเอียด

 • การศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของเกษตรกร เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ปีการผลิต 2525/26

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองนโยบายที่ดินและแผนงาน

 • กรุงเทพฯ

 • 81 แผ่น

 • E50-ชนบท

 • E11-ที่ดิน

 • เกษตรกร;การใช้ที่ดิน;ภาวะเศรษฐกิจ;การถือครองที่ดิน;จ.พิษณุโลก

 • TAB281359

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University