องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าอาหารสัตว์ที่ปลูกบนมูลดินเหมืองแร่

รายละเอียด

 • วารสารวนศาสตร์

 • Thai Journal of Forestry (Thailand)

 • ก.ค.-ก.ย. 2526

 • ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 หน้า 175-185

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • หญ้า;พืชอาหารสัตว์;องค์ประกอบทางเคมี;ผลผลิต;ชนิด;ดินเหมืองแร่

 • TAB290138

 • [1] วรรณา ตรียากิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย)
  [2] บุญณรงค์ ธานีรัตน์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองบริรักษ์ที่ดิน)
  [3] วิรัตน์ ตันภิบาล (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [4] บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวัฒนวิทยา)

 • [1] Wanna Treeyakit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Graduate School)
  [2] Boonnarong Taneerat (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [3] Viratana Tanpibal (กรมพัฒนาที่ดิน กองบริรักษ์ที่ดิน)
  [4] Bunvong Thaiutsa (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry. Dept. of Silviculture)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University