ดินเปรี้ยวและการปรับปรุง

รายละเอียด

 • ดินเปรี้ยวและการปรับปรุง

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองบริรักษ์ที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 9 แผ่น

 • F04-ปุ๋ย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดินกรด;การปรับปรุงดิน;วัสดุปูน;วัสดุปรับปรุงดิน;อัตราการใช้;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์;

 • Acid soils;Soil improvement;Liming materials;Soil amendments;Application rates;Soil chemicophysical properties;Cost benefit analysis;

 • ดินเปรี้ยว;การปรับปรุงดิน;ปูน;ปุนมาร์ล;อัตราการใช้;คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน;ต้นทุน;ผลตอบแทน

 • TAB000025492596

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University