รายงานการสำรวจดินจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 478

รายละเอียด

 • รายงานการสำรวจดินจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 478

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน งานสำรวจและจำแนกดินที่ 4

 • กรุงเทพฯ

 • 201 หน้า

 • P31-การสำรวจดิน

 • P32-การจำแนกดิน

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดิน;การสำรวจ;การจำแนกดิน;ชนิดดิน;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;ความเหมาะสมของที่ดิน;การใช้ที่ดิน;ภูมิศาสตร์;ภูมิอากาศ;ธรณีวิทยา;ทรัพยากรธรรมชาติ;ทรัพยากรน้ำ;สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม;

 • Soil;Surveying;Soil classification;Soil types;Soil chemicophysical properties;Land suitability;Land use;Geography;Climate;Geology;Natural resources;Water resources;Socioeconomic environment;

 • ดิน;การสำรวจดิน;การจำแนกดิน;แผนที่ดิน;ชุดดิน;คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน;ความเหมาะสมของที่ดิน;การใช้ประโยชน์ที่ดิน;การปกครอง;ประชากร;ภูมิประเทศ;ภูมิอากาศ;ธรณีวิทยา;ทรัพยากรธรรมชาติ;แหล่งน้ำ;สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม;จ.ร้อยเอ็ด

 • TAB000025492591

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University