ฝากดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รายละเอียด

 • ฝากดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 • 2548

 •   อรรถพร พันธุโกวิท

 • หนังสือ

 • ISBN 974-458-075-5

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 244 หน้า

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • E11-ที่ดิน

 • ประวัติบุคคล;ที่ดิน;การใช้ที่ดิน;การพัฒนาการเกษตร;การจัดการลุ่มน้ำ;โครงการพัฒนา;

 • Biographies;Land;Land use;Agricultural development;Watershed management;Development projects;

 • ชีวประวัติ;ที่ดิน;การพัฒนาที่ดิน;การพัฒนาลุ่มน้ำ;การใช้ที่ดิน;โครงการพัฒนา;ผลงาน

 • TAB000025492230

 • [1] อรรถพร พันธุโกวิท

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University