แผนการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด

 • แผนการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

 • ไม่ระบุ

 •   คำรณ ไทรฟัก

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 48 หน้า

 • E11-ที่ดิน

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • การใช้ที่ดิน;การวางแผนการใช้ที่ดิน;ภาคการเกษตร;วนศาสตร์;ทรัพยากรธรรมชาติ;สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม;

 • Land use;Land use planning;Agricultural sector;Forestry;Natural resources;Socioeconomic environment;

 • การใช้ที่ดิน;แผนการใช้ที่ดิน;เขตพัฒนากสิกรรม;เขตพื้นที่ป่าไม้;ทรัพยากรธรรมชาติ;สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม;จ.เพชรบูรณ์

 • TAB000025490590

 • [1] คำรณ ไทรฟัก (กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University