ความเป็นไปได้ในการปลูกพืชอื่นแทนข้าวในพื้นที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยวภาคใต้

รายละเอียด

 • ความเป็นไปได้ในการปลูกพืชอื่นแทนข้าวในพื้นที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยวภาคใต้

 • ไม่ระบุ

 •   นิรัตน์ ปาละสุวรรณ

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองวานแผนการใช้ที่ดิน ฝ่ายเศรษฐกิจที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 25 หน้า

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • P30-ปฐพีวิทยา

 • F01-การผลิตพืช

 • ดินเค็ม;ดินเปรี้ยวจัด;พืช;ข้าว;การปลูก;การเติบโต;การพัฒนาการเกษตร;ดินทรายจัด;ดินพรุ;ดินอินทรีย์;ชนิดดิน;

 • Saline soils;Acid sulphate soils;Plants;Rice;Planting;Growth;Agricultural development;Sandy soils;Bog soils;Organic soils;Soil types;

 • ดินเค็ม;ดินเปรี้ยว;พืช;ข้าว;การปลูกพืช;การเจริญเติบโต;การพัฒนาดิน;ดินทรายจัด;ดินปนกรวด;ดินพรุ;ดินอินทรีย์;ดินเหมืองแร่;ลักษณะดิน

 • TAB000025490178

 • LDD-00302

 • [1] นิรัตน์ ปาละสุวรรณ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวานแผนการใช้ที่ดิน ฝ่ายเศรษฐกิจที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University