รายงานการสำรวจความเหมาะสมของดิน: ฉบับที่ 86 การจำแนกสมรรถนะของดิน

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 30 หน้า

 • P31-การสำรวจดิน

 • P32-การจำแนกดิน

 • ดิน;พืชปลูก;นาข้าว;การสำรวจดิน;ความเหมาะสมของที่ดิน;การจำแนกประเภทที่ดิน;แผนที่วิทยา;

 • Soil;Crops;Rice fields;Soil surveys;Land suitability;Land classification;Cartography;

 • ดิน;พืชไร่;นาข้าว;การสำรวจ;ความเหมาะสมของดิน;สมรรถนะดิน;การจำแนก;แผนที่

 • TAB000025490166

 • [1] ดีแอล แกลลอบ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจที่ดิน)
  [2] อาวุธ พิมพ์พันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจที่ดิน)
  [3] ศรีลักษณ์ เกษมสันต์, ม.ร.ว. (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University