รายงานการจัดการดิน กลุ่มชุดดินที่ 35

รายละเอียด

 • รายงานการจัดการดิน กลุ่มชุดดินที่ 35

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 63 หน้า

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • E11-ที่ดิน

 • ข้าวไร่;พืชปลูก;ไม้ผล;การทำไร่นาสวนผสม;ชนิดดิน;การกำเนิดของดิน;วัตถุต้นกำเนิดดิน;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;การใช้ที่ดิน;การปรับปรุงดิน;การจัดการดิน;การอนุรักษ์ดิน;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;

 • Upland rice;Crops;Fruit crops;Mixed farming;Soil types;Soil genesis;Soil parent materials;Soil chemicophysical properties;Land use;Soil improvement;Soil management;Soil conservation;Soil fertility;

 • ข้าวไร่;พืชไร่;ไม้ผล;เกษตรผสมผสาน;ชุดดิน;วัตถุต้นกำเนิดดิน;ลักษณะการเกิดดิน;ลักษณะทางเคมีกายภาพ;การใช้ประโยชน์ที่ดิน;การปรับปรุงดิน;การจัดการดิน

 • TAB000025472515

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University