คู่มือการจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

 • คู่มือการจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

 • 2546

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 151 หน้า

 • E11-ที่ดิน

 • การใช้ที่ดิน;การปรับระดับพื้นที่;การปรับปรุงที่ดิน;การระบายน้ำ;ลานตะพักลำน้ำ;การออกแบบ;ขนาดแปลง;การยกร่องปลูก;พื้นที่ปรับปรุง;ที่ลุ่มชื้นแฉะ;ที่สูง;

 • Land use;Land levelling;Land improvement;Drainage;Terraces;Design;Field size;Ridging;Reclaimed land;Marshes;Highlands;

 • การใช้ประโยชน์ที่ดิน;การออกแบบโครงสร้าง;พื้นที่ลุ่ม;พื้นที่ดอน;การฟื้นฟูที่ดิน;การปรับปรุงพื้นที่;ที่ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ;การยกร่องเพื่อปลูกพืช;การทำคันดิน;พื้นที่ลุ่ม;พื้นที่ดอน

 • TAB000025472491

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University