คู่มือการดำเนินงานการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำสำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

 • คู่มือการดำเนินงานการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำสำหรับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

 • 2546

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพ ฯ

 • 112 หน้า

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • C30-สารสนเทศ

 • การเสื่อมสภาพของพื้นดิน;การพัฒนาการเกษตร;การปล่อยให้ดินฟื้นตัว;การปรับปรุงที่ดิน;การจัดการดิน;การจัดเก็บสารสนเทศ;การวิเคราะห์ดิน;

 • Land degradation;Agricultural development;Fallow;Land improvement;Soil management;Information storage;Soil analysis;

 • กุ้งกุลาดำ;การเลี้ยงกุ้ง;การฟื้นฟูพื้นที่;การล้างความเค็ม;การจัดการดิน;ระบบฐานข้อมูล

 • TAB000025463268

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University