การใช้ระบบประเมินที่ดินอัตโนมัติประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกข้าวในลุ่มน้ำชี: II. การปรับปรุงและประยุกต์ใช้ระบบ

รายละเอียด

 • การใช้ระบบประเมินที่ดินอัตโนมัติประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกข้าวในลุ่มน้ำชี: II. การปรับปรุงและประยุกต์ใช้ระบบ

 • Use of an automated land evaluation system to evaluate land suitability for paddy rice production in Chi watershed II: System improvement and application

 • รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย 2554

 • [Research abstracts Khon Kaen University 2011]

 • 2554

 •   เริงศักดิ์ กตเวทิน
    เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
    ปาณัทช์ เจิมไธสง

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-223-187-2

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบริหารการวิจัย

 • ขอนแก่น

 • 349 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • E11-ที่ดิน

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • Oryza sativa;การประเมินผล;การปลูก;การใช้;น้ำผิวดิน;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;ลุ่มน้ำ;ประเทศไทย;

 • Oryza sativa;Evaluation;Planting;Uses;Surface water;Soil fertility;Watersheds;Thailand;

 • ข้าว;การประเมินที่ดิน;ระบบประเมินที่ดินอัตโนมัติ;การปลูก;ความสามารถขังน้ำบนผิวดิน;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;โปรแกรม ALES;ลุ่มน้ำชี;จ.ขอนแก่น

 • Land evaluation;Automated land evaluation system;Rice;Chi watershed;Khon Kaen province

 • TAB000025560638

 • [1] เริงศักดิ์ กตเวทิน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [2] เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่)
  [3] ปาณัทช์ เจิมไธสง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)

 • [1] Roengsak Katawatin (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources. Land Resources and Environment)
  [2] Krirk Pannangpetch (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources. Agronomy)
  [3] Panath Jermthaisong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Soil Survey and Land Use Planning)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University