การศึกษาการปลูกพืชผักร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการหลวง

รายละเอียด

 • มูลนิธิโครงการหลวง ฝ่ายวิจัย

 • ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2555

 • เชียงใหม่

 • 31 ต.ค. 2555

 • เชียงใหม่

 • 453 หน้า

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • F01-การผลิตพืช

 • Brassica oleracea capitata;กะหล่ำปลี;Lactuca sativa;ผักกาดหอม;เทคโนโลยีชีวภาพ;การจัดการดิน;ผลผลิต;การเติบโต;การทดสอบในแปลง;

 • Brassica oleracea capitata;Cabbages;Lactuca sativa;Lettuces;Biotechnology;Soil management;Yields;Growth;Field experimentation;

 • กะหล่ำปลีหัวใจ;ผักกาดหวาน;ผักกาดหอมห่อ;ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ;เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัมนาที่ดิน;การจัดการดิน;ผลผลิต;การเจริญเติบโต;การทดสอบการปลูก

 • Brassica oleracea var. capitata;Lactuca sativa. longifolia;Lactuca sativa var.capitata;Pointed cabbage;Cos;Lettuce;Land development department biotechnology product;Soil management;Growth;Vegetable planting

 • TAB000025560150

 • [1] จุไรพร แก้วทิพย์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
  [2] สลิลรัตน์ วิชัยพานิช (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
  [3] วรางคณา สงวนพงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
  [4] เกรียงไกร กิจจาภินันท์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)

 • [1] Juraiporn Kaewthip (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6)
  [2] Salinratana Wichaipanich (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6)
  [3] Varangkana Saguanphong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6)
  [4] Kriangkrai Kitjapinant (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University