ปริมาณโลหะหนักในดินปลูกผักในพื้นที่เกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

รายละเอียด

 • มูลนิธิโครงการหลวง ฝ่ายวิจัย

 • ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2555

 • เชียงใหม่

 • 31 ต.ค. 2555

 • เชียงใหม่

 • 453 หน้า

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • Lactuca sativa;ผักกาดหอม;Lycopersicon esculentum;มะเขือเทศ;โลหะหนัก;ดินมลพิษ;การวิเคราะห์ดิน;ที่สูง;

 • Lactuca sativa;Lettuces;Lycopersicon esculentum;Tomatoes;Heavy metals;Polluted soil;Soil analysis;Highlands;

 • ผักกาดหอมห่อ;มะเขือเทศ;โลหะหนักในดิน;การวิเคราะห์ดิน;ปริมาณโลหะหนัก;พื้นที่สูง

 • Lactuca sativa;Head lettuce;Lycopersicon esculentum Mill.;Tomato;Heavy metals;Soil analysis;High land

 • TAB000025560133

 • [1] นภัสสร โน๊ตศิริ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [2] อรอนงค์ โฉมศิริ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [3] ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [4] วรางคณา สงวนพงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
  [5] วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Napatsorn Notesiri (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Land Management Research and Development)
  [2] Onanong Chomsiri (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Land Management Research and Development)
  [3] Prapaipit Srimawong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Land Management Research and Development)
  [4] Varangkana Sa-nguanpong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6)
  [5] Wanpen Wiriyakitnateekul (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Land Management Research and Development)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University