การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม

รายละเอียด

 • การจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม

 • รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2551: พื้นที่ชุ่มน้ำสมบูรณ์ดี ชีวีมีสุข

 • 2551

 •   สุธารา ยินดีรส

 • บทความในหนังสือ

 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • กรุงเทพฯ

 • 117 หน้า

 • ไทย

 • C30-สารสนเทศ

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • พื้นที่ชุ่มน้ำ;การจำแนกประเภทที่ดิน;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;ดาวเทียม;ประเทศไทย;

 • Wetlands;Land classification;Geographical information systems;Satellites;Thailand;

 • พื้นที่ชุ่มน้ำ;การจัดจำแนก;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;ภาพถ่ายดาวเทียม;ประเทศไทย

 • Wetlands;Land classification;Geographical information systems;Satellites;Thailand

 • TAB000025522100

 • [1] สุธารา ยินดีรส (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University