การรับรองมาตรฐานสินค้า ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

รายละเอียด

 • การรับรองมาตรฐานสินค้า ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

 • ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 227 หน้า

 • ไทย

 • E70-การค้า/การตลาด

 • F04-ปุ๋ย

 • ปัจจัยการผลิต;จุลินทรีย์;ปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยเหลว;ปุ๋ยอินทรีย์;ยิปซัม;วัสดุปูน;โดโลไมต์;วัสดุปรับปรุงดิน;สารประกอบอินทรีย์;สารสกัด;มาตรฐาน;การรับประกันคุณภาพ;การควบคุมคุณภาพ;

 • Production factors;Microorganisms;Composts;Liquid fertilizers;Organic fertilizers;Gypsum;Liming materials;Dolomite;Soil amendments;Organic compounds;Extracts;Standards;Quality assurance;Quality controls;

 • ปัจจัยผลิตทางการเกษตร;สารเร่งจุลินทรีย์;ปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ;ยิปซั่ม;ปูนมาร์ล;หินปูนบด;โดโลไมท์;สารสกัดอินทรีย์;มาตรฐาน;การรับรองคุณภาพ

 • Agricultural production factor;Effective microorganisms;Compost;Liquid organic fertilizer;Gypsum;Marl;Lime;Dolomite;Organic extract;Standard;Quality certification

 • TAB000025520370

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University