12 มหัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด

  • 12 มหัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • บทความในหนังสือ

  • กรมพัฒนาที่ดิน

  • กรุงเทพฯ

  • 227 หน้า

  • ไทย

  • F04-ปุ๋ย

  • H20-โรคพืช

  • H60-วัชพืช

  • Vetiveria zizanioides;เทคโนโลยีชีวภาพ;วัสดุปรับปรุงดิน;ปุ๋ยพืชสด;ปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยเหลว;ปุ๋ยอินทรีย์;การควบคุมโรค;จุลินทรีย์;สารป้องกันกำจัดวัชพืช;สารป้องกันกำจัดแมลง;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ;

  • Vetiveria zizanioides;Biotechnology;Soil amendments;Green manures;Composts;Liquid fertilizers;Organic fertilizers;Disease control;Microorganisms;Herbicides;Insecticides;Biopesticides;

  • หญ้าแฝก;เทคโนโลยีชีวภาพ;สารปรับปรุงดิน;ปุ๋ยพืชสด;ปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ;เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช;สารกำจัดวัชพืช;สารป้องกันแมลงศัตรูพืช;กรมพัฒนาที่ดิน

  • Vetiver grass;Biological technology;Soil amendment;Green manure;Compost;Liquid organic fertilizer;Disease control microorganism;Herbicides;Insecticides;Land development department

  • TAB000025520369

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University