ปัญหาภัยแล้งกับการป้องกันแก้ไข

รายละเอียด

 • ปัญหาภัยแล้งกับการป้องกันแก้ไข

 • ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 227 หน้า

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • F07-การเขตกรรม

 • Vetiveria zizanioides;ความแห้งแล้ง;ความต้านทานสภาพแล้ง;การจัดการน้ำ;การให้น้ำแบบหยด;การให้น้ำใต้ผิวดิน;การจัดการดิน;การไถพรวน;การคลุมดิน;การจัดการการผลิตพืช;

 • Vetiveria zizanioides;Drought;Drought resistance;Water management;Trickle irrigation;Subsurface irrigation;Soil management;Tillage;Mulching;Crop management;

 • หญ้าแฝก;ภัยแล้ง;การป้องกันภัยแล้ง;การจัดการน้ำ;การให้น้ำแบบหยด;การให้น้ำใต้ผิวดิน;การจัดการดิน;การไถพรวน;การคลุมดิน;การจัดการพืช;พืชทนแล้ง

 • Vetiver grass;Drought;Dought solution;Water management;Drip irrigation;Subsurface irrigation;Soil management;Tillage;Mulching;Plant management;Drought resistance

 • TAB000025520367

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University