ดินที่มีปัญหาของประเทศไทย

รายละเอียด

 • ดินที่มีปัญหาของประเทศไทย

 • ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 227 หน้า

 • ไทย

 • P31-การสำรวจดิน

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • ความเสื่อมโทรมของดิน;ดินเค็ม;ดินทรายจัด;ดินเปรี้ยวจัด;ดินกรด;พื้นที่ลาดชัน;การสำรวจดิน;แผนที่วิทยา;

 • Soil degradation;Saline soils;Sandy soils;Acid sulphate soils;Acid soils;Sloping land;Soil surveys;Cartography;

 • ดินที่มีปัญหา;ดินเสื่อมโทรม;การสำรวจดิน;ดินเค็ม;ดินทราย;ดินตื้น;ดินเปรี้ยวจัด;ดินอินทรีย์;ดินกรด;พื้นที่ลาดชัน;แผนที่ดิน

 • Soil degradation;Soil survey;Saline soil;Sandy soil;Acid sulphate soil;Shallow soil;Organic soil;Land slope;Soil mapping

 • TAB000025520366

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University