งดเผาตอซังสร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

 • งดเผาตอซังสร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม

 • ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 227 หน้า

 • ไทย

 • Q70-การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร

 • F07-การเขตกรรม

 • ของเสียจากการเกษตร;การจัดการของเสีย;การเผาไหม้สิ่งปฏิกูล;มลพิษทางอากาศ;การอนุรักษ์ธรรมชาติ;เกษตรอินทรีย์;การไถ;การไถพรวน;การคลุมดิน;วัสดุคลุมดิน;วัสดุปรับปรุงดิน;โครงสร้างดิน;การปรับปรุงดิน;

 • Agricultural wastes;Waste management;Waste incineration;Air pollution;Nature conservation;Organic agriculture;Ploughing;Tillage;Mulching;Mulches;Soil amendments;Soil structure;Soil improvement;

 • การเผาตอซัง;ของเหลือจากการเกษตร;การจัดการของเสีย;มลพิษทางอากาศ;การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม;เกษตรอินทรีย์;การไถกลบตอซัง;การคลุมดิน;สารพัฒนาปรับปรุงดิน;โครงสร้างดิน;การปรับปรุงดิน

 • Agricultural waste;Waste management;Waste burning;Air pollution;natural conservation;Organic agriculture;Tillage;Mulching;Soil amendment;Soil structure;Soil improvement

 • TAB000025520364

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University