ทดสอบการจัดการดินโดยใช้พืชปุ๋ยสดบางชนิดร่วมปรับปรุงบำรุงดินชุดร้อยเอ็ดในการปลูกข้าว

รายละเอียด

 • ทดสอบการจัดการดินโดยใช้พืชปุ๋ยสดบางชนิดร่วมปรับปรุงบำรุงดินชุดร้อยเอ็ดในการปลูกข้าว

 • Field test on Roi et paddy soil management and improvement with some references to green manure crops in rice

 • การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 6

 • [Proceedings of the 6th conference of the Department of Land Development]

 • 2543

 •   ชุมพล คนศิลป์
    ปราณี สีหบัณฑ์
    สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ
    นริศ หนูจันทร์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 6

 • เชียงใหม่

 • 15-18 ก.พ. 2543

 • เชียงใหม่

 • 200 หน้า

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • Sesbania rostrata;Crotalaria juncea;Oryza sativa;ข้าว;ปุ๋ยพืชสด;การเขตกรรม;การปลูก;ดินนา;การจัดการดิน;การปรับปรุงดิน;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;

 • Sesbania rostrata;Crotalaria juncea;Oryza sativa;Rice;Green manures;Cultivation;Planting;Paddy soil;Soil management;Soil improvement;Soil fertility;

 • โสนอัฟริกัน;ปอเทือง;ข้าว;พืชปุ๋ยสด;การเพาะปลูกพืช;การปลูก;ดิน;การจัดการ;การปรับปรุงบำรุงดิน;ชุดดินร้อยเอ็ด;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • Pigeonpea;Sunnhemp;Rice;Crop husbandry;Planting;Manure;Soil;Paddy;Management;Improvement;Roi et soil series;Soil fertility

 • TAB000025511880

 • [1] ชุมพล คนศิลป์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
  [2] ปราณี สีหบัณฑ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
  [3] สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
  [4] นริศ หนูจันทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)

 • [1] Chumpol Konsilapa (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5)
  [2] Pranee Srihaban (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5)
  [3] Suda Swuttanakoon (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5)
  [4] Naris Noochan (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University