เปรียบเทียบผลผลิตอ้อยในการปลูกแบบหลุมโดยใช้จำนวนท่อนพันธุ์ต่างกันในดินชุดห้างฉัตร

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • 6 หน้า

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • อ้อย;การปลูก;การเขตกรรม;เครื่องมือและอุปกรณ์;เครื่องมือเขตกรรม;ผลผลิต;ผลิตภาพ;อัตราการเติบโต;การจัดการฟาร์ม;ชนิดดิน;พันธุ์;

 • Sugarcane;Planting;Cultivation;Equipment;Cultivation equipment;Yields;Productivity;Growth rate;Farm management;Soil types;Varieties;

 • อ้อย;วิธีปลูก;การปลูกแบบยกหลุม;ท่อนพันธุ์;การเตรียมดิน;เครื่องจักรกลการเกษตร;ชุดดินห้างฉัตร;ผลผลิต;การจัดการในแปลงปลูก

 • Sugarcane;pit planting;Planting;Varieties;Cultivation;Machine;Hang Chat soil series;Yield;Growth rate

 • SUG040305

 • [1] วรรณะ ขาวสุทธิ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
  [2] วิรัช มณีรัตน์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
  [3] ประศาสน์ ดอกแก้ว (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)

 • [1] Wanna Khowsudhi (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6)
  [2] Virat Maneerat (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6)
  [3] Prasan Dokkaew (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 6)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University