การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0 (ระยะที่ 2)

รายละเอียด

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • [ม.ป.ท.]

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • F04-ปุ๋ย

 • Saccharum officinarum;ปุ๋ยอนินทรีย์;คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์;การใส่ปุ๋ย;

 • Saccharum officinarum;Inorganic fertilizers;Computer software;Fertilizer application;

 • อ้อย;ปุ๋ยเคมี;โปรแกรมคอมพิวเตอร์;คำแนะนำการใช้;การใส่ปุ๋ย

 • CaneFert 1.0

 • SUG020216

 • [1] สหัสชัย คงทน (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [2] ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี)
  [3] ชัยโรจน์ วงศ์วิวัฒน์ไชย (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [4] กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ (กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา)
  [5] ปรีชา พราหมณีย์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี)
  [6] ทักษิณา ศันสยะวิชัย (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [7] นริศร ขจรผล (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University