การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย)

รายละเอียด

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • [ม.ป.ท.]

 • F04-ปุ๋ย

 • Oryza sativa;Saccharum officinarum;ธาตุอาหารพืช;การจัดการ;ความยั่งยืน;การผลิต;

 • Oryza sativa;Saccharum officinarum;Plant nutrition;Management;Sustainability;Production;

 • ข้าว;อ้อย;การจัดการธาตุอาหาร;การผลิตพืชอย่างยั่งยืน

 • SUG020209

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร)
  [2] สหัสชัย คงทน (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [3] อานันท์ ผลวัฒนะ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว)
  [4] อรรถชัย จินตะเวช (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
  [5] สุกิจ รัตนวงษ์ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยพืชไร่ร้อยเอ็ด)
  [6] ปิ่นเพชร บุญสุข
  [7] ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
  [8] บุรี บุญสมภพพันธ์
  [9] ชัยรัตน์ วรรณรัตน์
  [10] เจตน์ ล่อใจ
  [11] อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University