ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับที่ 2

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 112 หน้า

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • เศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรอินทรีย์;ภูมิปัญญา;ผักหวานป่า;การปรับปรุงดิน;การป้องกันโรค;การเกษตรผสมผสาน;พืชผักอินทรีย์;การปลูกพืชปลอดสาร;สารเร่งจุลินทรีย์;เกษตรกรรมธรรมชาติ;แตงโม;ขมิ้นชัน;ยางพารา;การปลูกพืชแซม

 • SE000242,LDD-00276

 • [1] ลักษมี เมตต์ปราณี (กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน)
  [2] วิไลพร น้อยบุรี (กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน)
  [3] ฉวีวรรณ พัฒนพงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน)
  [4] นพพร นวลละออง (กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนงาน)
  [5] ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [6] นวลจันทร์ ภาสดา (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [7] โสฬส แซ่ลิ้ม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
  [8] จุฑารัตน์ คำนึงกิจ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University