ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

 • ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 • 2549

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 974-9537-46-7

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 80 หน้า

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • เกษตรกรรมธรรมชาติ;การเลี้ยงกุ้ง;การปลูกพืชปลอดสาร;หญ้าแฝก;การเกษตรผสมผสาน;การป้องกันโรค;การปรับปรุงดิน;เกษตรกรรมยั่งยืน;ภูมิปัญญา;เกษตรอินทรีย์;เศรษฐกิจพอเพียง

 • SE000241

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University