เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหลังการพักชำระหนี้เรื่องเกษตรผสมผสานบนเส้นทางการเกษตรที่ยั่งยืน

รายละเอียด

  • กรุงเทพฯ

  • 87 หน้า

  • E10-เศรษฐกิจการเกษตร

  • เกษตรทฤษฎีใหม่;เกษตรกรรมแบบผสมผสาน;การพัฒนาการเกษตร;การพัฒนาที่ยั่งยืน

  • SE000109

  • [1] พิชัย แย้มละออ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฝ่ายนิเทศและฝึกอบรมเกษตรกร)
    [2] สันติ คุณาวงศ์เดช (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฝ่ายนิเทศและฝึกอบรมเกษตรกร)
    [3] วัชรินทร์ ริยาพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฝ่ายนิเทศและฝึกอบรมเกษตรกร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University