การประเมินเขตการผลิตย่อยของพื้นที่การเกษตรบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

รายละเอียด

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร;สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

 • ขอนแก่น

 • 25-26 ม.ค. 2544

 • 474 หน้า

 • ไทย

 • E11-ที่ดิน

 • ข้าว;พื้นที่เกษตรกรรม;ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก;เทคโนโลยีที่เหมาะสม;การเพิ่มผลผลิต;การใช้ที่ดิน;ความเหมาะสมของที่ดิน;

 • Rice;Farmland;Arable soils;Appropriate technology;Yield increases;Land use;Land suitability;

 • ข้าวหอมมะลิ;พื้นที่การเกษตร;เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม;การเพิ่มผลผลิต;การวิเคราะห์พื้นที่;การประเมินที่ดิน

 • TAB000025491497

 • [1] สุนันทา กิ่งไพบูลย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)
  [2] เริงศักดิ์ กตเวทิน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [3] อนันต์ พลธานี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่)
  [4] สมศักดิ์ สุขจันทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University