การใช้โอโซนในการลดปริมาณสารพิษตกค้างเอ็นโดซัลแฟนในผักกาดขาว

รายละเอียด

 • สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 3

 • สงขลา

 • 28-30 ม.ค. 2547

 • กรุงเทพฯ

 • 927 หน้า

 • ไทย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • ผักกาดขาวปลี;พิษตกค้าง;เอ็นโดซัลแฟน;โอโซน;การลดความเป็นพิษ;การทำความสะอาด;

 • Chinese cabbages;Residues;Endosulfan;Ozone;Detoxification;Cleaning;

 • ผักกาดขาว;สารพิษตกค้าง;เอ็นโดซัลแฟน;โอโซน;การลดปริมาณ;การล้าง

 • TAB000025490847

 • [1] วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย)
  [2] บัณฑิต อนุรักษ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  [3] ยงยุทธ ไผ่แก้ว (กรมวิชาการเกษตร กองวัตถุมีพิษการเกษตร)
  [4] ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)

 • [1] Watsit Siriwong (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). National Research Center for Environmental and Hazardous Waste Management)
  [2] Bandit Anurak (Thammasat University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science and Technology. Department of Environmental Ecology)
  [3] Yongyut Phaikaew (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Toxic Substances Division)
  [4] Yutthachai Anuraktiphan (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil and Water Conservation Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University