การผลิตแผนที่อัตโนมัติโดยใช้กล้องประมวลผลรวม

รายละเอียด

 • การผลิตแผนที่อัตโนมัติโดยใช้กล้องประมวลผลรวม

 • Automated mapping using total station

 • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

 • [Proceedings of the fifth conference of the Department of Land Development]

 • 2541

 •   นฤมล ชมแสง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

 • สระบุรี

 • 20-23 ม.ค. 2541

 • กรุงเทพฯ

 • 394 หน้า

 • ไทย

 • B10-ภูมิศาสตร์

 • P31-การสำรวจดิน

 • แผนที่วิทยา;ภูมิประเทศ;การรวบรวมข้อมูล;การถือครอง;การใช้ที่ดิน;การถ่ายภาพทำแผนที่;

 • Cartography;Topography;Data collection;Tenure;Land use;Photogrammetry;

 • แผนที่;แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ;แผนที่การถือครองที่ดิน;แผนที่แสดงภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน;การผลิตแผนที่อัตโนมัติ;กล้องประมวลผลรวม;การเก็บข้อมูล

 • Total station;Automated mapping

 • TAB000025473458

 • [1] นฤมล ชมแสง (กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนที่และการพิมพ์ ฝ่ายแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม)

 • [1] Narumol Chomsang (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Surveying and Cartographic Division. Photogrammetric Subdivision)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University