การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยวิธีภาพคณิต

รายละเอียด

 • การทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยวิธีภาพคณิต

 • Topographic map by photogrammetry

 • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

 • [Proceedings of the fifth conference of the Department of Land Development]

 • 2541

 •   วไลพร ทับสวัสดิ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

 • สระบุรี

 • 20-23 ม.ค. 2541

 • กรุงเทพฯ

 • 394 หน้า

 • ไทย

 • B10-ภูมิศาสตร์

 • P31-การสำรวจดิน

 • แผนที่วิทยา;ภูมิประเทศ;การถ่ายภาพทำแผนที่;

 • Cartography;Topography;Photogrammetry;

 • แผนที่ภูมิประเทศ;การทำแผนที่;วิธีภาพคณิต;การวางแผนพัฒนาที่ดิน

 • TAB000025473457

 • [1] วไลพร ทับสวัสดิ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองแผนที่และการพิมพ์)

 • [1] Walaiphon Tabsawad (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Cartographic and Publishing Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University