การศึกษาปริมาณความชื้นในดินเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผลบางชนิดโดยใช้ซอร์ฟแวร์ CROPWAT ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

 • การศึกษาปริมาณความชื้นในดินเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผลบางชนิดโดยใช้ซอร์ฟแวร์ CROPWAT ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 • Soil moisture availability for some field crops and fruit trees using CROPWAT software in Chaibadan district, Lopburi province

 • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

 • [Proceedings of the fifth conference of the Department of Land Development]

 • 2541

 •   ผริดา คุณีพงษ์
    เสรี จึงนิจนิรันดร์
    ผุสดี เพื่อวงษ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5

 • สระบุรี

 • 20-23 ม.ค. 2541

 • กรุงเทพฯ

 • 394 หน้า

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • Citrus reticulata;Mangifera indica;Musa (กล้วย);Zea mays;Vigna radiata radiata;Glycine max;ปริมาณน้ำในดิน;คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์;

 • Citrus reticulata;Mangifera indica;Musa (bananas);Zea mays;Vigna radiata radiata;Glycine max;Soil water content;Computer software;

 • ส้มเขียวหวาน;มะม่วง;กล้วยหอม;ข้าวโพด;ถั่วเขียว;ถั่วเหลือง;พืชไร่;ไม้ผล;ความชื้นในดิน;ปริมาณความชื้น;ซอฟแวร์;จ.ลพบุรี

 • CROPWAT

 • TAB000025473455

 • [1] ผริดา คุณีพงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)
  [2] เสรี จึงนิจนิรันดร์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)
  [3] ผุสดี เพื่อวงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)

 • [1] Parida Kuneepong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil Survey and Land Classification Division)
  [2] Saeree Juengnitnirand (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil Survey and Land Classification Division)
  [3] Busadee Puewong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil Survey and Land Classification Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University