การศึกษาอายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในภาคต่างๆ ของประเทศไทย

รายละเอียด

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3

 • ชลบุรี

 • 20-23 มิ.ย. 2538

 • ชลบุรี

 • 551 หน้า

 • ไทย

 • N01-วิศวกรรมเกษตร

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • อ่างเก็บกักน้ำ;อายุ;การใช้;การตกตะกอน;ความเสื่อมโทรมของดิน;กษัยการของดิน;

 • Water reservoirs;Age;Uses;Sedimentation;Soil degradation;Erosion;

 • อ่างเก็บน้ำ;อายุการใช้งาน;ปริมาณการตกตะกอน;อัตราการกัดเซาะ

 • Water reservoirs

 • TAB000025471686,TAB440778

 • [1] ประภัสสร์ จินดาพล (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] วรรณะ ขาวสุทธิ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [3] ประยูร ศรีวัลลภ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [4] สมชาย อินทโสตถิ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [5] รุ่งกานต์ กฤษณามระ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [6] อรุณ พงษ์กาญจนะ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [7] รัตนา จินดาพล (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [8] กิตติมา ศิวอาทิตย์กุล (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [9] พิสบุษ์ จัตวาพรวนิช (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [10] จิตต์ปรีชา จักรพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [11] สถาพร ใจอารีย์ (กรมพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Prapat Jindapol (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [2] Wanna Khowsudhi (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [3] Prayoon Srivalope (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [4] Somchai Inthasothi (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [5] Rungkarn Krishnamra (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [6] Aroon Pongkanjana (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [7] Ratana Jindapol (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [8] Kittima Siva-arthitkul (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [9] Pitsabu Jutvapornvanit (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [10] Chittprecha Chakrabun (Land Development Department, Bangkok (Thailand))
  [11] Sathaporn Jaiarree (Land Development Department, Bangkok (Thailand))

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University