การใช้เบนทอไนต์กำจัดสีและความขุ่นในน้ำอ้อยในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย

รายละเอียด

 • การใช้เบนทอไนต์กำจัดสีและความขุ่นในน้ำอ้อยในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย

 • Use of bentonite to remove colour and turbidity in sugar cane juice in the sugar industry

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

 • Extended abstracts: 28th Congress on science and technology of Thailand

 • 2545

 •   ลัดดา มีศุข
    จรัสศรี สำราญ
    พรสวาท วัฒนกูล
    ประมวลพงษ์ สินธุเสน

 • บทความในหนังสือ

 • 974-623-359-9

 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

 • กรุงเทพ ฯ

 • 24-26 ต.ค. 2545

 • กรุงเทพ ฯ

 • 835 หน้า

 • อังกฤษ

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • น้ำอ้อย;เทคโนโลยีน้ำตาล;น้ำตาลอ้อย;ความขุ่น;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;การกำจัดสี;การทำให้บริสุทธิ์;อุตสาหกรรมน้ำตาล;น้ำตาล;หินเบนทอไนต์;

 • Sugarcane juice;Sugar technology;Cane sugar;Turbidity;Chemicophysical properties;Decolorization;Purification;Sugar industry;Sugar;Bentonite;

 • น้ำอ้อย;เบนทอไนต์;สภาพขุ่น;การกำจัดสี;การผลิต;น้ำตาลทราย;อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย

 • TAB000025470730

 • SUG030033

 • [1] ลัดดา มีศุข (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [2] จรัสศรี สำราญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [3] พรสวาท วัฒนกูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
  [4] ประมวลพงษ์ สินธุเสน (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจดิน)

 • [1] Ladda Meesuk (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [2] Jarassri Samran (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [3] Pornsawat Wathanakul (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of General Science)
  [4] Pramualpong Sindhusen (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University