ข้อควรระวังในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรดิน

รายละเอียด

 • ข้อควรระวังในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรดิน

 • 2542

 •   เรวัต จิระสถาวร

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ก.ค.-ธ.ค. 2542

 • ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 หน้า 53-66

 • ไทย

 • A50-วิจัยเกษตร

 • P30-ปฐพีวิทยา

 • ทรัพยากรดิน;งานวิจัย;การดำเนินงาน;วัตถุประสงค์;สมมุติฐานงานวิจัย;การหาตัวแทน;การวางแผนการทดลอง;ความลำเอียง;ความคลาดเคลื่อน;การแปรผลงานทดลอง

 • TAB000125524841

 • [1] เรวัต จิระสถาวร (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินที่สูง จังหวัดเชียงใหม่)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University