แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย

รายละเอียด

  • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

  • ก.ค.-ธ.ค. 2541

  • ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 89-94

  • ไทย

  • E11-ที่ดิน

  • พื้นที่สูง;การพัฒนาพื้นที่สูง;การดำเนินงาน;พื้นที่ต้นน้ำ;การจัดการที่ดิน

  • TAB000125524821

  • [1] เรวัต จิระสถาวร (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินที่สูง)
    [2] พิสุทธิ์ ศาลากิจ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University