คอนเซอร์เวชั่นทัวร์: เกร็ดกระบี่

รายละเอียด

 • คอนเซอร์เวชั่นทัวร์: เกร็ดกระบี่

 • 2541

 •   ปรีชา วทัญญู

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ม.ค.-มิ.ย. 2541

 • ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 หน้า 41-45, 47-50

 • ไทย

 • B10-ภูมิศาสตร์

 • F01-การผลิตพืช

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • ภูมิศาสตร์;ปาล์มน้ำมัน;พื้นที่ปลูก;ทรัพยากรธรรมชาติ;แหล่งท่องเที่ยว;จ.กระบี่

 • TAB000125524811

 • [1] ปรีชา วทัญญู (กรมพัฒนาที่ดิน กองวางแผนการใช้ที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University