การใช้โอโซนในการลดปริมาณสารพิษตกค้างเอ็นโดซัลแฟนในผักกาดขาว

รายละเอียด

 • วารสารสงขลานครินทร์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 • Songklanakarin Journal of Science and Technology (Thailand)

 • 2547

 • ปีที่ 26 ฉบับที่ suppl. 1 หน้า 177-183

 • http://www.rdoapp.psu.ac.th/sjst/ejournal/

 • ไทย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • T01-มลพิษ

 • ผักกาดขาว;โอโซน;เอ็นโดซัลแฟน;สารพิษตกค้าง;การฉีดพ่น;การล้าง;การลดปริมาณ

 • TAB000125514860

 • [1] วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (NRC-EHWM))
  [2] บัณฑิต อนุรักษ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  [3] ยงยุทธ ไผ่แก้ว (กรมวิชาการเกษตร กองวัตถุมีพิษการเกษตร)
  [4] ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)

 • [1] Wattasit Siriwong (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). National Research Center for Environmental and Hazardous Waste Management)
  [2] Bundit Anu-rugsa (Thammasat University. Rangsit Center, Pathum Thani (Thailand). Faculty of Sciences and Technology. Department of Environmental Science)
  [3] Yongyut Paikaew (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Toxic Substances Division)
  [4] Yuttachai Anuluxtipun (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Soil and Water Conservation Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University