การทำแผนที่สิ่งปกคลุมที่ดิน/การใช้ที่ดินในทุ่งกุลาร้องไห้ โดยใช้ภูมิสารสนเทศ

รายละเอียด

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal (Thailand)

 • ก.ค.-ก.ย. 2551

 • ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 หน้า 185-193

 • ไทย

 • E11-ที่ดิน

 • P31-การสำรวจดิน

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • สิ่งปกคลุมที่ดิน;การใช้ที่ดิน;การทำแผนที่;ภูมิสารสนเทศ;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;ทุ่งกุลาร้องไห้

 • TAB000125514303

 • [1] เริงศักดิ์ กตเวทิน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [2] จักรพันธ์ เภาสระคู (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [3] ปาณัทช์ เจิมไธสง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [4] อรรคเดช นังตะลา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)

 • [1] Roengsak Katawatin (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [2] Jagpan Pausaku (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Soil Survey and Land Use Planning)
  [3] Panath Jermthaisong (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [4] Akadej Nangtala (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University