การสร้างโมเดลพื้นฐานของระบบการประเมินที่ดินอัตโนมัติสำหรับการปลูกข้าว

รายละเอียด

 • วารสารดินและปุ๋ย

 • Thai Journal of Soils and Fertilizers (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2550

 • ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 หน้า 72-86

 • ไทย

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • E11-ที่ดิน

 • F01-การผลิตพืช

 • ที่ดิน;ข้าว;โมเดลพื้นฐาน;การประเมินที่ดินอัตโนมัติ;ความเหมาะสมของที่ดิน;ระบบผู้เชี่ยวชาญ;การปลูก;ผลผลิต

 • TAB000125502997

 • [1] วิมลรัตน์ อ่อนอก (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาปฐพีวิทยา)
  [2] เริงศักดิ์ กตเวทิน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [3] เกรียงศักดิ์ จันโททัย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [4] สมศักดิ์ สุขจันทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน)

 • [1] Wimonrat On-ok (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [2] Roengsak Katawatin (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [3] Kriengsak Janthotai (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [4] Somsak Sukchan (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Soil Survey and Land Use Planning)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University