การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตนิเวศเกษตรในพื้นที่สูงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

 • การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตนิเวศเกษตรในพื้นที่สูงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

 • [Application of GIS for agro-ecological zones classifying on higland, Doi Inthanon, Chiang Mai province]

 • 2549

 •   กรรณิการ์ หอมยามเย็น

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation (Thailand)

 • ธ.ค. 2549

 • ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 หน้า 53-61

 • ไทย

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • E11-ที่ดิน

 • เขตนิเวศเกษตร;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;การกำหนด;การประยุกต์ใช้;พื้นที่สูง;สภาพภูมิอากาศ;การใช้ที่ดิน;ดอยอินทนนท์;จ.เชียงใหม่

 • TAB000125500616

 • [1] กรรณิการ์ หอมยามเย็น (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)

 • [1] Kannika Homyamyen (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Soil Survey and Land Use Planning)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University