หญ้าแฝก: อาหารหยาบสำหรับโค-และกระบือ

รายละเอียด

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

 • กรุงเทพฯ

 • 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2550

 • กรุงเทพฯ

 • 636 หน้า

 • L52-การเจริญเติบโตของสัตว์

 • L02-อาหารสัตว์

 • กระบือ;โค;พืชหมัก;Vetiveria zizanioides;อาหารหยาบ;อัตราการเติบโต;

 • Water buffaloes;Cattle;Silage;Vetiveria zizanioides;Roughage;Growth rate;

 • กระบือปลัก;โคบราห์มัน;หญ้าหมัก;หญ้าแฝก;อาหารหยาบ;อัตราการเจริญเติบโต

 • Brahman cattle;Swamp buffalo;Roughage;Silage;Vetiver grass;Consumption;Digestion;Thailand

 • KC4502005,TB000025520135

 • [1] ทองสุข เจตนา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์)
  [2] สังวร อยู่สว่าง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์)
  [3] ศิริมา ทองรวย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์)
  [4] เกรียงศักดิ์ ทาศรีภู (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์)
  [5] วรรณวิภา สุทธิไกร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์)
  [6] ราตรี จินตนา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์)
  [7] จีระพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์)
  [8] สุริยา กิจสำเร็จ (เอส เค แรนซ์ พัทยา)
  [9] รัญจวน เฮงตระกูล (รัญจวนฟาร์ม)
  [10] นิราศ ตั้งธรรมนิยม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10)
  [11] สรรเพชญ โสภณ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์)

  เพิ่มเติม

 • [1] Thongsuk Jetana (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science. Research and Development Center for Livestock Production Technology)
  [2] Sungworn Usawang (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science. Research and Development Center for Livestock Production Technology)
  [3] Sirima Thongruay (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science. Research and Development Center for Livestock Production Technology)
  [4] Kriengsak Tasripoo (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science. Research and Development Center for Livestock Production Technology)
  [5] Wanwipa Suthikrai (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science. Research and Development Center for Livestock Production Technology)
  [6] Ratree Jintana (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science. Research and Development Center for Livestock Production Technology)
  [7] Chirapath Vongpipatana (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Division of Animal Nutrition. Feed and Forage Analysis Section)
  [8] Suriya Kitsamraj (S.K. Ranch Pattaya, Chonburi (Thailand))
  [9] Ranjuan Hengtrakul (Ranjuan Farm, Chachoengsao (Thailand).)
  [10] Niras Tangthamniyom (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional offices 10)
  [11] Sanpeth Sophon (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science. Research and Development Center for Livestock Production Technology)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University