การจัดการดินและธาตุอาหารพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้วยแบบจำลองการปลูกพืช

รายละเอียด

 • การจัดการดินและธาตุอาหารพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้วยแบบจำลองการปลูกพืช

 • Soil and nutrient management to increase maize yield in Sara Buri by crop model

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาพืช

 • Proceedings of 45th Kasetsart University Annual Conference: Plants

 • 2550

 •   สหัสชัย คงทน
    วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ
    ทัศนีย์ อัตตะนันทน์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-537-996-1

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

 • กรุงเทพฯ

 • 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2550

 • กรุงเทพฯ

 • 746 หน้า

 • ไทย

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • F04-ปุ๋ย

 • C30-สารสนเทศ

 • Zea mays;แบบจำลองพืช;การปลูก;การจัดการดิน;ฐานข้อมูล;ดิน;พันธุศาสตร์;ธาตุอาหารพืช;ปุ๋ยอนินทรีย์;ปุ๋ยเอ็นพีเค;ปุ๋ยพืชสด;การใส่ปุ๋ย;ชนิดดิน;การไถพรวน;การเติบโต;ผลผลิต;ประเทศไทย;

 • Zea mays;Crop modelling;Planting;Soil management;Databases;Soil;Genetics;Plant nutrition;Inorganic fertilizers;Npk fertilizers;Green manures;Fertilizer application;Soil types;Tillage;Growth;Yields;Thailand;

 • ข้าวโพด;แบบจำลองการปลูกพืช;ฐานข้อมูลดิน;ฐานข้อมูลพันธุกรรม;การจัดการดิน;ธาตุอาหารพืช;ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยเอ็นพีเค;อัตราปุ๋ย;ชุดดิน;ปุ๋ยพืชสด;การไถกลบ;การเจริญเติบโต;ผลผลิต;จ.สระบุรี

 • KC4501004

 • [1] สหัสชัย คงทน (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน)
  [2] วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์)
  [3] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Sahaschai Kongton (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Soil Survey and Land Use Planning)
  [2] Werawat Nilaratanakhun (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field Crops Research Institute. Nakhon Sawan Crops Research Center)
  [3] Tasnee Attanandana (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University