ทองเติม อาภาอุทัยพงษ์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
9 สิ่งมหัศจรรย์ของกรมพัฒนาที่ดิน 14 36 2547
การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรบริเวณลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการผลิต 2534-2535 0 5 2538
การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ ลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยองและชลบุรี ปีการผลิต 2535-2536 0 5 2538
โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่าง ๆ: รายงานฉบับสมบูรณ์ 74 46 2547
โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่าง ๆ: รายงานฉบับสมบูรณ์ 42 38 2548
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University