อนันต์ ปินตารักษ์

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจัดการตอซัง เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในดินนา 0 18 2538
การศึกษาการไถแบบต่างๆ ที่มีต่อการสูญเสียดินและน้ำในดินชุดสันป่าตองที่ปลูกถั่วลิสง 0 2 2538
การใช้พืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในระบบต่างๆ ของการปลูกพืช 0 2 2523
พืชเศรษฐกิจบำรุงดินที่เหมาะสมในระบบการปลูกพืชที่ดอน 6 44 2526
ศึกษาการปลูกพืชปุ๋ยพืชสด (ถั่วสไตโล) ร่วมกับระบบการปลูกพืชหลัก 0 4 2523
ศึกษาการเตรียมดินและการใส่ปุ๋ยสำหรับการตั้งตัวและเจริญเติบโตของต้นกระถิน 0 1 2523
ศึกษาถึงความเหมาะสมของพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด 0 2 2523
ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยพืชสดที่ปลูกในปีก่อนต่อผลผลิตของข้าวไร่และถั่วลิสง 0 4 2523
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University