อรรณพ พุทธโส

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทรายโดยใช้สารอินทรีย์: การศึกษาเชิงกระบวนการ 0 25 2556
การศึกษาสมบัติดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดดินต่างกันต่อความสามารถในการกักเก็บน้ำของดินเนื้อหยาบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 0 6 2560
การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ในดินเค็มเนื้อทรายภายใต้การใส่วัสดุอินทรีย์ต่างชนิดกัน 0 84 2561
การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินเค็มเนื้อทรายภายใต้การใส่วัสดุอินทรีย์ต่างชนิดกัน 0 12 2560
การสะสมคาร์บอนในดินที่มีประเภทดิน วัตถุต้นกำเนิดดินและเนื้อดินต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 24 2559
สมบัติของดินบางประการ การกักเก็บคาร์บอนและไนโตรเจนในดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน: ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 0 172 2555
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University