นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การตีความหมายจากภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข เพื่อจำแนกคราบเกลือในพื้นที่ลุ่มน้ำลำปาวตอนบน 0 36 2556
คู่มือการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 0 22 2548
คู่มือการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง 0 34 2548
คู่มือการจัดการดินสำหรับปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อ่างขาง 0 18 2548
ลักษณะของดินที่มีชั้นดาน ในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 21 28 2549
ลักษณะและสมบัติบางประการของดินในพื้นที่ที่มีคราบเกลือในลุ่มน้ำลำปาวตอนบน 0 35 2556
เพิ่มเติมโดย Google Scholar

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University